پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (1089)

2-3-2 حالات افسردگی272-3-3 تاریخچه افسردگی282-3-4 طبقه بندی افسردگی282-3-4-1 اختلال های خلقی یک قطبی282-3-4-2 اختلال افسردگی اساسی292-3-4-3 اختلال افسرده خویی(دیس تایمی)292-3-4-4 اختلال خلق ادواری292-3-4-5 اختلال دوقطبی302-3-5 شیوع افسردگی322-3-6 افسردگی درون زاد در مقابل افسردگی واکنشی332-3-7 افسردگی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق b (1088)

تحقیق حاضر به بررسی ” دولت الکترونیک “، ” شهر الکترونیک ” و ” شهرداری الکترونیک ” می پردازد.1-6-2- قلمرو مکانیقلمرو مکانی تحقیق شهرداری زاهدان می باشد.1-7- فرضیات / سوالات تحقیق 1) بسترهای استقرار و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق b (1083)

3-6-3-6. روش مرتب سازی سریع نامغلوب ……………………………………….73 3-6-3-7. فاصله ازدحام ………………………………………………………………….74 3-6-3-8. ارزیابی کروموزوم ……………………………………………………………76 3-6-3-9. استراتژی انتخاب ……………………………………………………………..76 3-6-3-10. عملگر تقاطع ……………………………………………………………….77 سایت منبع 3-6-3-11. عملگر جهش ……………………………………………………………….78 3-6-3-12. نخبه گرایی ……………………………………………………………………..78 3-6-3-13. پیدا ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله رایگان b (1077)

2-10-1 متغیر وابسته21فصل دوم : مطالعات نظری221-2- مقدمه232-2- تحولات اجتماعی231-2-2- آگوست کنت252-2-2- دیدگاه ابن خلدون263-2-2- دیدگاه سوروکین274-2-2- نظریات تکامل285-2-2- اشاعه296-2-2- فرهنگ پذیری297-2-2- شهری شدن298-2-2- صنعتی شدن و خانواده299-2-2- طبقه بندی تغییرات اجتماعی3010-2-2- مرتن3111-2-2- هانتینگتون333-2- بازنمایی351-3-2- ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع تحقیق b (1084)

2-2-15- نتایج وپیامدهای تعهدسازمانی502-2-16- فرآیند تعهد سازمانی522-2-17- پیامدهای رفتاری و نگرشی تعهد532-3 قسمت سوم: رابطه بین جامعه پذیری سازمانی با تعهد سازمانی532-4- قسمت چهارم: پژوهش‌های مرتبط با موضوع پژوهش542-4-1- تحقیقات مشابه در زمینه‌ی جامعه پذیری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله دانلود b (1079)

2-1-21.ایجاد اماکن رفاهی- ورزشی برای کارکنان و خانواده های آنان……………………………352-1-22.ایجاد غذاخوری در محیط کار……………………………………………………352-1-23.ایجاد تعاونی های مسکن و تهیه ی مسکن ارزان قیمت برای کارکنان ………………362-1-24.بیمه وبازنشستگی…………………………………………………….372-1-25.بازنشستگی…………………………………………………………………………….372-1-26.هدف طرح های بازنشستگی………………………………………………………..392-1-27. مزایای بازنشستگی…………………………………………39الف)بیمه ………………………………………………………………………………………40ب)بیمه عمر………………………………………………………………………………………41ج)بیمه خدمات ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (1085)

2-2-15- نتایج وپیامدهای تعهدسازمانی502-2-16- فرآیند تعهد سازمانی522-2-17- پیامدهای رفتاری و نگرشی تعهد532-3 قسمت سوم: رابطه بین جامعه پذیری سازمانی با تعهد سازمانی532-4- قسمت چهارم: پژوهش‌های مرتبط با موضوع پژوهش542-4-1- تحقیقات مشابه در زمینه‌ی جامعه پذیری ادامه مطلب…

By 92, ago